Regulamin rejestracji

Kancelaria Gabrysiak i Wspólnicy S.C. z siedzibą w Warszawie („Kancelaria”) udostępnia swoim klientom, zainteresowanym uczestnictwem w projekcie pozwu zbiorowego przeciwko mBank S.A. oraz w innych projektach prawnych dotyczących relacji z mBankiem na gruncie umów kredytowych waloryzowanych kursem CHF („Użytkownicy”) dostęp do zamkniętego forum dyskusyjnego dostępnego pod adresem http://gnadwokaci.pl/grupanamfrank/  („Forum”). Forum stanowi platformę komunikacji pomiędzy Kancelarią a klientami zainteresowanymi pozwem zbiorowym o tzw. odfrankowienie („Grupa na mFrank”), jak również pomiędzy samymi uczestnikami Grupy na mFrank.

Z chwilą podjęcia przez Grupę na mFrank decyzji o wystąpieniu na drogę sądową z pozwem grupowym, Forum zostanie przekształcone w platformę komunikacji wyłącznie między członkami grupy w rozumieniu ustawy o dochodzeniu roszczeń w trybie grupowym a Kancelarią.

Kancelaria informuje, iż Forum powołane jest i funkcjonuje wyłącznie w celu, bieżącej komunikacji z Użytkownikami w zakresie sporów z mBankiem w szczególności sporu z pozwu zbiorowego o tzw. „odfrankowienie” oraz wszelkich towarzyszących tym sporom okoliczności. Wobec powyższego informacje umieszczane na tym Forum zarówno ze strony Kancelarii jak i Użytkowników powinny dotyczyć i realizować wyłącznie wskazany powyżej cel.

Kancelaria jest administratorem danych osobowych Użytkowników. Na potrzeby administrowania Forum Kancelaria wykorzystuje imiona i nazwiska Użytkowników oraz ich adresy e-mail. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zasady, jakie obowiązują Użytkowników Forum:


1. Treści umieszczane na Forum mogą być związane tylko i wyłącznie z celem Forum.

2. Forum ma służyć efektywnej komunikacji, dlatego też nie powinny być umieszczane na Forum wypowiedzi, które nie wnoszą nic do ewentualnej dyskusji (np. zawierające tylko krótkie wypowiedzi typu „Super!”, „Dziękuję”, itp.). Na Forum należy unikać zadawania pytań, na które została już wcześniej udzielona odpowiedź. Poszczególnym wypowiedziom należy nadawać tytuły, które krótko i rzeczowo będą odzwierciedlać treść w nich zawartą.

3. Umieszczanie na Forum jakichkolwiek treści naruszających prawo lub dobre obyczaje jest zakazane. Powyższy zakaz dotyczy w szczególności treści, które są nieprawdziwe, obraźliwe, wulgarne, napastliwe lub naruszające prywatność. Dla uniknięcia wątpliwości wskazujemy, że zakaz ten obejmuje treści, które mogą naruszać dobra osobiste którejkolwiek ze stron lub uczestników postępowania grupowego. Zakaz obejmuje także umieszczanie treści chronionych prawami autorskimi, o ile dany Użytkownik nie posiada stosownych praw do umieszczenia tych materiałów na Forum. Forum nie może być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych, w tym reklam.

4. Forum jest moderowane. Kancelaria decyduje w sposób suwerenny, które treści umieszczone przez Użytkowników są zgodne z niniejszym regulaminem.

5. Niezależnie od powyższego, gdy Użytkownik dojdzie do uzasadnionego przekonania, że treści umieszczone na Forum są niezgodne z niniejszym regulaminem, powinien powiadomić o tym Kancelarię.

6. Kancelaria zastrzega sobie prawo ograniczenia – według własnego uznania - możliwości korzystania z Forum przez Użytkowników naruszających niniejszy regulamin (włącznie z czasowym lub trwałym zablokowaniem lub usunięciem konta Użytkownika), w tym też do uniemożliwienia dostępu do treści niezgodnych z regulaminem. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o Użytkowniku w jego profilu.

7. Użytkownik może korzystać z Forum zgodnie z jego przeznaczeniem i celem, dla którego forum zostało stworzone i nie może podejmować działań mogących nadmiernie obciążać lub zakłócać funkcjonowanie Forum lub utrudniać korzystanie z forum przez innych Użytkowników.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego na Forum. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Kancelarię w wyniku naruszenia regulaminu przez Użytkownika, w szczególności umieszczenia na Forum treści naruszających prawa osób trzecich.

9. Kancelaria zastrzega sobie prawo do ujawnienia tożsamości Użytkownika (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w ramach Forum) w przypadku uzasadnionej skargi lub prawnych działań podjętych przeciwko Użytkownikowi lub Kancelarii dotyczących działań lub zaniechań Użytkownika Forum.

10. Użytkownik nie ma możliwości wyboru nazwy Użytkownika. Jest ona nadawana automatycznie przez obsługę Forum. Nigdy nie należy przekazywać hasła do konta jakiejkolwiek osobie, ze względu na bezpieczeństwo i dla zachowywania możliwości identyfikacji treści pochodzących od danego Użytkownika. Użytkownik Forum zobowiązuję się NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Kancelaria rekomenduje używanie złożonego i unikalnego hasła do konta.

11. Po zalogowaniu się na Forum, Użytkownik będzie mógł wypełnić szczegółowe informacje o sobie w profilu. Użytkownik ma obowiązek podać dane prawdziwe, alternatywnie może pozostawić profil nieuzupełniony.

12. Wraz z umieszczeniem jakichkolwiek treści przez Użytkownika, oprogramowanie forum zapisuje i przechowuje przez ograniczony czas adres IP wykorzystywany przez Użytkownika.

13. Oprogramowanie Forum umieszcza na dysku komputera, z którego korzysta Użytkownik, pliki cookie - plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak nazwa Użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do dania Użytkownikowi możliwości automatycznego logowania do forum. Wyłączenie obsługi plików Cookie wymaga od Użytkownika dokonania określonych zmian w ustawieniach przeglądarki, z jakiej korzysta. Oprogramowanie nie zbiera, ani nie wysyła żadnych innych informacji do komputera Użytkownika.

14. Korzystanie z Forum wymaga przeglądarki internetowej i włączonej obsługi języka JavaScript oraz wyskakujących okienek.

15. Wszelkie uwagi lub skargi dotyczące funkcjonowania Forum należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gnadwokaci.pl.